Procedura kwalifikacyjna

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ADOPCYJNĄ

 1. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne
 3. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny
 4. Szkolenie warsztatowe

W zależności od potrzeb diagnostycznych Ośrodek zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych spotkań indywidualnych.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych powinni spełniać następujące kryteria:

 • rękojmia należytego wykonywania zadań rodziny adopcyjnej,
 • wysokie walory moralne, sprzyjające wychowaniu dziecka na wartościowego człowieka,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • zgodnie z art. 114 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „między przysposabiającym,
  a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”, która pozwoli przypuszczać, iż rodzice będą w stanie w pełni sił wychować dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności,
 • prawidłową rodzinę adopcyjną stanowi małżeństwo, a więc pełna rodzina,
 • w wyjątkowych przypadkach powierza się dzieci osobom samotnym, jeżeli posiadają do tego odpowiednie warunki (zapewnioną pomoc rodziny, przygotowanie zawodowe i wychowawcze, wystarczające warunki materialne),
 • pełne zdolności cywilno-prawne,
 • poświadczenie o niekaralności (brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym),
 • brak informacji o pozbawieniu kandydatów władzy rodzicielskiej,
 • stałe miejsce zameldowania,
 • stałe źródło dochodu.

Jeśli chcesz starać się o adopcję dziecka w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym Ośrodkiem. Najlepiej umawiać się telefonicznie z pracownikami na termin pierwszej rozmowy. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą. Podstawowe wymagania wobec kandydatów są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który mówi, że: „Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego” oraz, że „między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”. Te bardzo ogólne wymagania są weryfikowane przez Ośrodek Adopcyjny, a w dalszej kolejności i ostatecznie przez Sąd.

Wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • Formularz zgłoszeniowy(druk do pobrania)
 • Życiorysy małżonków
 • Wspólna fotografia małżonków
 • Zupełny odpis aktu  małżeństwa – w przypadku drugiego małżeństwa również akt rozwodowy, osoby samotne – odpis zupełny aktu urodzenia
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do adopcji
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do adopcji
 • Oświadczenie dotyczące wyrażenia  zgody na objęcie postępowaniem kwalifikacyjnym (druk do pobrania)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnych praw cywilnych (druk do pobrania)
 • Oświadczenie o niekaralności (druk do pobrania)
 • Opinia z zakładu pracy
 • Odpis aktu własności lokalu lub oświadczenie właścicieli lokalu o akceptacji zamieszkania dziecka (druk do pobrania)
 • Zaświadczenie o stałym zameldowaniu
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W czasie rozmowy wstępnej z pracownikami Ośrodka kandydaci dowiedzą się o zarówno
o szczegółach procedury adopcyjnej, jak i obowiązkowego szkolenia warsztatowego,  które ma charakter grupowy, uczestniczą w nim kandydaci na rodziny adopcyjne. Szkolenie ma na celu przybliżenie kandydatom  problematyki związanej z przyjęciem dziecka osieroconego, wychowaniem dziecka przysposobionego oraz naukę metod rozwiązywania problemów, jak również zapoznanie się i integracja z innymi rodzinami będącymi w podobnej sytuacji. O terminie szkolenia kandydaci powiadamiani będą listownie. Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu pozytywnej kwalifikacji,  kandydaci oczekują na propozycję dziecka. Na każdym etapie procedury adopcyjnej, kandydaci na rodziców adopcyjnych mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie pracowników.
Po otrzymaniu propozycji dziecka i pierwszym kontakcie z nim rodzina składa wniosek o jego przysposobienie wraz z wszystkimi zgromadzonymi niezbędnymi dokumentami do Sądu Rejonowego.